You are here

modificar tema "hard coded" ou función en drupal

se queremos modificar un tema, este pode vir dun módulo que teña metido a saco todo dentro de unha función...

  • primeiro temos que atopar a función, podemos, se temos acceso ao sistema tirar dun #find . | xargs grep "o que quiramos atopar",pero poden aparecer varia. outra posibilidade, usar o módulo "devel" e o "theme developer" (teremos que habilitar o bloco para poder usalo), que ven sendo un "fire bug" para drupal.

se modificamos in-situ, modificamos o módulo, e se actualizamos perderemos a modificación... non é boa idea.

  • unha vez atopada a función temos que copiala dentro do noso tema, en template.php,
  • o a renomeamos:

a función orixinal seria: "theme_*", renomeamos a "phptemplate_*" ou "nomethema_*" (o theme developer comenta cales podes usar)

  • agora modificamos modificala ao noso gusto

para notalo temos que borrar os caches, no apartado de "performance", ou dentro do bloco de "devel.

info: